چهارشنبه 26 خرداد 1400
تركيبي

 

سیستم نوبت دهی هوشمند مدل ترکیبی (Compound QMAX)     
 
 
 
 
این مدل در واقع ترکیبی از دو سیستم نرم افزاری و سخت افزاری است و می تواند شبکه سیستم صف را به شبکه کامپیوترهای موجود متصل نموده و در نتیجه باعث کاهش

تجهیزات و طبعاً هزینه تمام شده گردد .