چهارشنبه 26 خرداد 1400
اتوماسيون ورود و خروج

جهت تردد ارباب رجوع در برخی سازمان های پرتردد دولتی و خدماتی، شرکت آی تی مکث سیستم مکانیزه ای جهت

ثبت افراد مراجعه کننده در هنگام ورود و خروج طراحی کرده که این سیستم مکانیزاسیون مراجعات ارباب رجوع و

کارمندان یک سازمان را در هنگام ورود و خروج میسر می سازد.
 
 
 
 
ویژگی ها  :
 
 
 
 صدور برگه ملاقات

 ثبت زمان ورود و خروج مراجعین

 ثبت تصویر مراجعه کننده به صورت نا محسوس

 ثبت تصویر کارت شناسایی ارائه شده

 نام ملاقات شونده و واحد مربوطه

 کنترل تردد در واحدهای مختلف

 ارائه گزارش ها به صورت Web Base