چهارشنبه 26 خرداد 1400
نرم افزار سوپروایزری کیوسک
کلیه تنظیمات، تغییرات و کنترل دسترسی ها بین سخت افزارها و نرم افزار کاربردی کیوسک توسط این نرم افزار صورت می گیرد که دارای ویژگی های زیر می باشد :

• دسترسی به نرم افزار با استفاده از Token

• امکان خروج از برنامه کیوسک و همچنین  Logoff  یا Restart  و یا Shutdown  کردن سامانه

• نمایش مشخصات کیوسک شامل سریال دستگاه ، مدل ، شماره نسخه برنامه ، کد شعبه محل نصب ، تاریخ نصب ، نوع خط اتصالی

• قابلیت ایجاد ، حذف ، فعال یا غیر فعال کردن هر یک از خدمات و امکان طبقه بندی آنها

• قابلیت انجام تنظیمات مربوط به هر خدمت

• تنظیم هر یک از خدمات جهت اجباری کردن ورود کارت و رمز قبل از استفاده از آن خدمت

• قابلیت تنظیمات شبکه از قبیل تنظیم آدرس شبکه و پورت های ارتباطی